MERCHTEMSE TIJDINGEN

Postgerelateerde berichtgeving met een persoonlijke toets aan de Merchtemse bevolking – gepubliceerd op de FB-pagina ‘Ge zijt van Merchtem als…’

28.07.21 – Omstreeks 14u pas opbloeiend licht in de publieke circuspiste, ’s voormiddags bij uitzondering geloken / Ons schappelijk dienstbetoon, gewaardeerde gast, gaat vandaag luttele ogenblikken naar de haaien. Wie deze voormiddag ter plaatste wenst te sloffen, keert ongelest met valse baten op zijn schreden terug – mogelijk moedig achterwaarts. Sneu genoeg een kommerlijk scenario want geen enkele ontluikende verzuchting wordt bijgevolg ontvankelijk verklaard. Laat het evenwel allerminst korzelig aan jouw hart komen: lang willen we zo’n doorluchtige plannen niet in de war schoppen. Als het de sterren en kometen belieft, klapwieken wij alweer ongetemperd vanaf 14u, hamer en truweel opnemend, een helpend handje toedienend. Dan kan jij – bij wijze van mosterd na de maaltijd of inschikkelijk praatje na de vaak – alsnog enigszins beduusd opgesmukte ziel en zaligheid persen uit iedere eertijds onverteerde noot. Kom gerust hovaardig broodnodige garen spinnen dus, zonnige luim meegeteld. Alvast hoogst welkom en o ja… embrasseer warmbloedig de geneugten des levens.
Alle dank overigens voor ‘t vanzelfsprekende begrip.

27.06.21 – ’s Namiddags gesloten wegens geen schrik van de prik, daags erna bestieren we weerom vrank en vrij de bühne met schwung / Vermits wij allerminst verhopen dat jullie radeloos en verloren schaars opbeurend slib vangen aan een volksgeliefde houten deur in de broeierige namiddag, waarde lui van hier en daar, deze discrete kennisgeving om potentiële averij zo veel als mogelijk minzaam te temmen.

14.05.21 – Vandaag no-go arena wegens staakt-het-vuren / Alvorens verbijstering onthutsend verheven toeslaat, bezielde Jan & alleman van hier, en vermits we er volslagen niet op belust zijn je onbehaaglijk om de blozend bloeiende tuin te leiden: ook vandaag verstomt het dienstbetoon in ons luchthartig Hosanna. Hij die aan de dorpel nadert, komt er ongelukkigerwijze behoorlijk bekaaid vanaf. Gematigde verschoning graag. Voor wie z’n immanente onrust maar moeizaam bezweren kan, dan wel gedwee bittere tranen plengt: morgen alweer galoppeer jij stoeis in sibillijns vaarwater. Verlammend bevangen of daverend tumultueus, wij gerieven omzeggens elk gefundenes Fressen weldoend, die onvoltooide symfonie vijlend. Warm welkom andermaal voor ieder filantropisch bakje troost, per direct uit het hart.

Jouw genoeglijke brieven- & pakjesherauten laten zich er overigens toe verlokken ogenblikkelijk de hort op te gaan. Alle lof!

Cordiale vrijdag.

20.02.21

Een probaat tijdinkje, onbevangen logés van onze veeltijds hoffelijk beklante zaak, dat, hoewel weinig kosmosberoerend, menigeen hier naar verluidt lucullische satisfactie vergunnen zal. Want jouw postiljonnen willen iedere eventueel door weifeling geëpateerde jammerklank met aplomb breidelen. Meer nog, ze voelen er hoegenaamd weinig voor jeremiërende gebakken lucht te veilen, al zouden ze verfoeiend elke onheilszwangere goedgelovigheid kunnen tarten natuurlijk. Helemaal koosjer en pardonnabel is zoiets zeker niet. Dus neuriën wij van de weeromstuit gemoedelijk innocent, haast onschendbaar, het wijd vertrouwde riedeltje. Vrijmoedig, rechtschapen en zonder hoon, allerminst omkranst, zo klaar als een klontje. Gewoon rechttoe rechtaan. Zodoende oreert zich stante pede de afgestroopte portee van zulks nauwelijks afdoende, badinerende breedvoerigheid.

Vandaag haalt haast iedere freudiaanse antiheld bij ons allesbehalve smadelijk bakzeil. Hij keert – hoe je ’t ook bekijkt – schaars van een kale, summier exotische reis terug. Elke hoop op wederkerigheid na het vergankelijk gistend failliet van gisteren zegepraalt nu, de fanfare tevoren. Waai als de wiedeweerga pluimstrijkend binnen, vlij je verder aan nederig ambachtelijke donquichotterie en chevalereske konterfeitsels, haal acrobatische capriolen te voorschijn, nestel je in valse romantiek & breugeliaanse peis en vree, onder waarlijk zeemzoeterige prevelementen. Moet dat een overgoten schepje meer zijn?

Welkom.
Hou het haaks.
En geniet splendide van ‘t sprankelend pre-lenteweekend!

06.11.20 – Heden achter slot & grendel, weerom knipperende lantaarns morgen

Bij ons vandaag geen onverholen neerdwarrelende bombarie, dartelende gasten. Weinig schroomvallig buigen wij smijdig het hoofd voor snaaks contraire uitwassen van gretig verpieterende nietsdoenerij. Majesteitelijk heerlijk toch? Morgen alweer glanzen de bazuinen mystiek en krijgt nagenoeg ieder gerijmd believen gaaf vrij spel. Voorzichtig en voorkomend welkom dan, keurig in veilig vaarwater zo ‘t hoort, bekoorlijk aangrijpend binnen de baleinen.

Jouw koene pakjesherauten gaan overigens wel nijver aan de zwier. Hulde!

Wees verbijsterend weerbaar.
Draag innig zorg voor malkander.
Heb behaaglijk lief.
Hou het vederachtig warm.

02.11.20 – Laatavondopenstelling even op de schop

Ook jouw bpost-gezanten zeilen scherp aan de maatschappelijke wind, achtenswaardige Merchtemnaren, lieve mensen van stavast, uit ‘t goede hout gesneden. Ze spannen in het gareel, zitten op een kratje als dat nodig is en verzetten dan met secure gedrevenheid en splendide spitsvondigheden haast hemel en aarde, tegenwoordig ongewone einders tegemoet blikkend. Goedschiks goedgeluimd. Dikwijls toch. Ongeacht welwillend. En net daarom. Aangedreven door een genereus gunstig engagement ten faveure van de natuurgenoot.

Het rolgordijn blijft omhooggetrokken. En insgelijks wij laten je heus niet oeverloos wortel schieten aan de dorpel, hoewel de rapen bij momenten toch pertinent gaar zijn. Onze beproefde laatavondopenstelling, die witte stonde des dins- en donderdags, wordt nochtans preventief uitgegumd, vergankelijk gesmoord. Wekelijks beknibbelen we luttele uren zodat het ons gegund is bestendig met de kippen op stok te gaan. En of je ’t begrijpt, daar koesteren wij veelbelovend alle illusies over. Want vergis je niet, de eindejaarsmaand zweert in ieder geval nog pittiger uit te pakken. Te verbazen hoeft dat allerminst. Een billijk overpeinzend ogenblik, wat druk van de pruttelende ketel halen, declameert zich gewis sussend gelegen. Abrupt buiten westen raken, dunkt nu eenmaal weinig verlokkelijk en laat verre van ruimte voor klassiek dilemma. Kwestie van eventuele brokken profetisch onder het draaglijk juk te brengen.

Enfin goed, sowieso niks Hollandse zuinigheid als het op vrolijk enthousiasme, jovialiteit en erbarmen aankomt. Alleman geraakt – bij benadering toch – gul op de wenken bediend. Geheel belangeloos. Schaats met vigilant gemoed over spiegelglad ijs, meander soepel tussen fijne scherts, guitige kwinkslagen en liefdevolle plaagstoten, beken naar hart en ziel kleur in een ostensibel dompervrije oase, doe er opvallend rigide het zwijgen toe of – boeiender alweer – stort daarentegen vol gitzwarte ironie de fiolen van je toorn uit. Jouw – allicht fidele – lichtvoetige strapatsen, stoeiende valse noten en ongerijmde praatjes voor de vaak dulden wij coulant. Maar parbleu, geëerde weldenkers, laten we wel wezen, fabuleer behouden, gedoseerd en overwogen binnen toelaatbare en doenlijke evennachtslijnen. Hou het elementair beschermd, humaan, inschikkelijk, geremd, wil dat zeggen. Zonder dralen, ontdaan van zelfzuchtige oprispingen, overmoed en trammelant. Kom in enkelvoud en gespreide slagorde op bezoek, behoudens faux pas, respecteer de wachtrijen, behoed de essentiële schutskring, saldeer veeleer via bancontact en veroorloof iedere broodnodige adembreak. Merci bien! Wij trekken derhalve graag flatteus een lofzang uit de kast.

Hou dapper, vinnig, waaks en veerkrachtig stand. Schep moed, geduld en balans. Rustig standvastig zo je wil.
Maak energiek dolle sprongen. Lach. Schater. Gekscheer. Zoek de luwte op. Roep uitzinnig in de woestijn. Blijf bij de pinken.
Wees schrander, attent, zorgzaam, verwachtingsvol.
Ontferm toegewijd. Draag in ‘t hart.
Doe het mild zacht, balsemend met humor, ook al staat sikkeneurigheid, huilebalken, koleire, wanhoop, miserabilisme of beroering je sluimerend nader dan ginnegappen.

Laat je binnenste zo min mogelijk ondersneeuwen.
Kijk voorbij de melkweg.
Trek de zevenmijlslaarzen aan.
Roep vindingrijk mijmerend die oude, vertrouwde werkelijkheid voor de geest.
Exploiteer alternatieve innerlijke expressies, verwek opportuniteiten, spreek emotionele intuïties aan.
En verdraag laconiek het binnenglippen van vederlichte gevoelens.

Volhard. Geloof. Vertrouw.
Respireer. Relativeer. Motiveer. Inspireer. Probeer.
Stel kleine, sprekende gebaren, luister naar anderen, bezweer met vriendelijkheid, verban rancune en zwengel vergevingsgezindheid aan.
En zoek zelf een troostende schouder in het tranendal.
Zodat je jouw versatiele maalstroom van gedachten, weifeling, tormenterende angst en navrante tristesse veilig ventileren kan.
Gewoon zeggen wat op je lever schuurt,
wanneer de ganse mikmak duizelingwekkend woekert.
Dat mag. Dat moet.
Doe dat goed.

Veel courage en bewondering voor en dank aan zij – ‘t vereende zorgleger – die tout court onafgebroken in de vuurlinie strijden – ferme pluim!
Goede moed en doorzetting naar alle geblesseerden toe.
Sterkte om het hoofd te kunnen bieden.

Toevallende lichtpuntjes gloren in zo’n rudimentaire tijden van kafkaiaanse drogbeelden, getemperde vreugd, gefnuikte vergenoegdheid, voelend verlangen, schrale troost en gering fysieke ballingschap.
Hartverwarmend prozaïsch verkleefd met elkaar.

Verduivelde corona, gij die ferm lelijk huishoudt, we steken je beslist verwoestend naar de kroon.
Onze wederopstanding is nakend. Zeker weten.

Droom alvast zeven turkooizen levens allerwegen.
Omarm de toekomst dicht nabij.

Kunnen we iets doen?
Hoe mogen we helpen?
Warm welkom.

Jouw genegen en bereikbare tandem Merchtem Mail & Retail

13.08.20 – Gesloten op 14 & 15 oogst

In Egyptische duisternis woekert weldra nagenoeg iedere postaal behepte begeerte, Merchtemse getrouwen. Want vrijmoedig onbestemd klop je dagenlang driest aan dovemans deur. Wij houden ons zijlings onverlet op de vlakte, afkerig van elke vleug salonfähigheid. Tot maandag toch, gelukkig geprezen, notoire lieden. Dan alweer zwiepen we als kwieke rietstengels plichtbewust buigzaam overeind om elk mogelijk onfortuinlijk deficit barmhartig warm te balsemen – mocht het jou behaaglijk schrijnen. Met dadaïstisch gemoed fijnzinnig parmantig welkom, de versteende stilte doorbrekend. Kom gemikt larie en apenkool verkopen, kat en keuvel aan elkaar rijmen, enfin, ga gewoon andermaal vrijuit lyrisch je gang, traditiegetrouw dus – knipoog.

Geniet somptueus onbewimpeld van ‘t winnen van de dagen, ‘t streven naar geluk (vrijelijk de betreurde Wim De Craene citerend).

Oh ja, jouw postbode vandaag ei zo na gemist? Je pakje wacht heel uitzonderlijk nu al overijld – tot 18u. ‘t Is maar dat we niemand bewust een voetje lichten willen.

Onze postmannen/vrouwen rukken morgen – vrijdag – ten andere niettemin ootmoedig uit om pakken en kranten te bezorgen (allesbehalve briefwisseling). Hulde!

Tot gauw. Graag natuurlijk.

20.07.20 – Maandag 20 & dinsdag 21 juli: gedwee geen entree

Absoluut, voortreffelijke Merchtemse gast, de pomp is lens. ‘t Kan al eens logisch verkeren. Puik vlassen op onze vlijt, ‘t schenkt vandaag en morgen allerminst entwat profijt. Wij kamperen ouderwets onwetend, ampel geatrofieerd, buiten de tiktak van de voorgebakken werkelijkheid.
Woensdag brengt prozaïsche redding en prikkelende verlichting aan de lopende band. Dan exposeert ’t flatteus decorum zich terug met verve coulant hartelijk en favoriseren we iedere ongeveinsde duikvlucht willig. Kom kostelijk achter alle spiegels gluren, gewaagd tegen windmolens vechten, pront Proustiaanse heugenissen oprakelen, pertig zoeken naar elk restje verloren tijd. Sprankelend elegant, onbeschaamd esthetisch, verbluffend geraffineerd. Voel gêne noch ongemak. Jouw miraculeuze verschijning, potsierlijk gejubel of banjerende bokkensprong zullen welgevallig bijval oogsten. Net als felle pretoogjes en schalkse blikken, een lucide uitweg voor ’t eilaas ontberen van een kamerbreed uitgesmeerde glimlach. Veilig welkom in ‘t uitbundig universum, dat weet je wel.

Laat je warm omringen. Avant toute chose.
Altegader Attisch verbonden.

28.05.20

Alsjeblieft, Merchtemse Dames & Heren, ’t tableau vivant van jouw postkantoor, mild geredresseerd met een stel avondvrijgeleides, zodat jij zo min mogelijk precieuze tijd verkwanselend achter ‘t net vissen moet. Want jawel, zinnenberovend naar roem en eer behaken, gedijt voortaan ook weer welig des dins- en donderdags tussen vijf en zes. Spring à la carte joyeus uit de band, binnen keurig harmonische ritmes natuurlijk, om alras jouw grande te halen. Bezield vanwege ongerepte sentimentele gloed of aangehitst door prestigieuze capriolen, elke goedbedoelde malligheid wordt vrijmoedig gedoogd, mits je beide handen tijdig in onschuld wast en ons één luttele seconde kneuzend koddig begluurt. Wij stoken vast de open haard een tandje hoger. Be our guest! Hit & run waar lang uitgesponnen trips weinig opportuun lijken. Graag dus! Ad infinitum.

Blijf onverslapt strijdvaardig, al voelen de verpieterde kolen van lieverlee blakend heet. Laat gulle solidariteit niet botweg als los zand verglijden tot ballorige nonchalance noch oprispende irritatie. Vertrouw, trouwe gasten, gezwind onderweg, ‘t komt heus wel in dichte vaatjes.

18.05.20

Ziehier, naverwante gast, ‘t coulant openingspalet, dezer dagen in zwang. Fonkelende ogenblikken waarop het estuarium naar epicurisch divertissement rakelings elke windrichting uitwaaieren kan en wij met man en macht jouw gewaagde jacht steeds weer liederlijk ten doop houden, onder ’t schoon vertoon van een sappige kuur, gunstig voor ons aller gemoed tijdens zulk schraal flamboyant, soms inherent irritant, lauw bevredigend tijdsgewricht. Geen omineus schamel voetlicht schiet door de kier, maar een overwegend bevlogen weelde van koketterende aanstekelijkheid, ter plekke opgediend als ware het sociale nouvelle cuisine, of tenminste toch haar blauwdruk. Behoudens we nog altijd ongebreideld vertrouwen mogen op jouw bestwil – uiteraard – zodat deerlijk inciviek gedrag, evenzo je de kasteleins van dienst onstuimig de ijzers aanlegt, ons niet sappel hoeft te maken, noch Homerisch toornig. Een trouwe dankjewel van Huize Weltevree.

Opflakkerende hoop ontbolstert voor wie een latere tel prefereert vermits ie evenzeer nijverig bezig is als een bij. Volgende week herstellen we de zieltogende laatavond-vrijgeleide in oude luister, krijg je weer bonanzagewijs dat ietsepietsje speling, blaast het stof er zich terug af tussen vijf en zes op dins- en donderdagen. Kom ook dan weergaloos je ei leggen, heupwiegend touchant een wit voetje halen, ingetogen ontluisterend ‘t een en ander declameren en dies meer. Want ja, er mag al eens lankmoedig een pot stroop ontsloten, zeer zeker. Geen slecht verschiet, toch? Faut le faire. De zintuigen scherpgesteld, zonder pompeuze réverances, desnoods louter een zinspelende persiflage. Wij slaan de hand aan de ploeg, grootmoedig iedere vrucht der ervaring strooiend.

Welgekomen.
Hou dapper solidair vol.
Warmhartig empathisch.
Heroïek koesterend.

09.05.20

Tegen wil en dank als willekeurige (?) speelbal ten prooi vallen aan misprijzende pseudo-journalistiek. Laat me toe het onomwonden dusdanig te stellen. Jouw postkantoor was weinig vleiend kop van jut, sloeg misplaatst een modderfiguur en katapulteerde zich op zulkse wijze de voorbije dagen duchtig in ‘t oog van een onwelriekende storm. Geslachtofferd haast door tentatieve berichtgeving, hoon en spot, compleet van de pot gerukt en – hoe je ‘t ook draait of keert – elke gefundeerde context mangelend. Of hoe ‘reporters’, ongebreideld smachtend naar goedkope opwinding (elk zijn meug trouwens), zich in komkommertijd meelijwekkend voor de schamele kar van rioolsensatie laten spannen en feiten kleingeestig uitzuiveren tot ze het juiste sausje bekomen om een verhaal naadloos in hun kraam te doen passen. En zo bovendien een bedompt effect sorteren tijdens stonden waarin gulle solidariteit meer dan ooit hoogtij vieren moet. Wij nemen alleszins slechts schamel aanstoot aan zo’n soortelijk gewicht van buitenproportionele woorden. Evenmin voelen we ons gesjareld, vermetel in ’t hemd gezet, uit het lood geslagen of als een lam ter slachtbank geleid. We doorprikken integendeel, wars van elke frustratie, die besmeurende luchtbel. Want van meet af aan hebben we rats de kaart getrokken – en daar ligt de essentie vervat – van burgerzin en verantwoordelijkheidsbesef. Voor jou! De andere kant uit turen, ligt sowieso allerminst in onze aard.

Gelukkig oogsten we hier dag in dag uit wel wat we zaaien: galanterie, schwung en vrolijk optimisme, her en der gelardeerd met een flard passende humor. Want daar tekenen wij kleurrijk voor: kwalitatieve dienstverlening mét een hart als antidotum tegen opborrelende reflexen van onverschilligheid, verzuring en onbehagen. En we nemen wat graag de gelegenheid te baat om de warme loftrompet te steken over elke fijne, enthousiaste collega van de bpost-familie én het glansrijke werk dat hij/zij steeds weer fourneert. Merci. Merci. Merci.

Merchtem Retail revisited, jawel. Dankzij de tactiek van de verschroeide aarde beleven we een relance, gezuiverd van iedere ostensieve blaam. Het gordijn blijft opgetrokken, de toortsen branden gelijk vanouds. Een jolige meltingpot ontvouwt zich ongekunsteld. We surfen gretig voort op het geslaagde elan. Met veel luim en vastberaden tred welkom voor je vaste zaterdagse prik! Want jij, gehonoreerde gast, bent niet de luis in onze pels noch een noodzakelijk kwaad, geenszins een vleesgeworden nachtmerrie. Liever nog plaatsen wij jou vol Dionysische grandeur op een expressieve piëdestal. ‘t Is maar dat je ‘t weet. Tot het eind.

Deugddoend weekend, hou het kranig én omhels gulzig menselijkheid.

Je teder, humaan vrijbuiter.

01.05.20 – Morgen, 2 mei, licht in de arena. Een kolfje naar je hand? Kom mondjesmaat kwinkelerend zoete broodjes bakken. En fêteer sowieso gulle solidariteit.

Permitteer ons, geëerd publiek van hoog allooi, onverbloemd en onverdroten een billijke tijding te parlevinken, die scribenten zwart op wit – geheid zonder blamage – vrijpleit van spraakzaam verzuim en bon ton aangezwengelde idioterie. Want wij schatten jullie absoluut naar waarde. Voed zeker geen knap lastige twijfel daaromtrent, fijne krans vertrouwelingen. Kwestie van bepaald niet gênant in het krijt te moeten staan.

Et bien voilà. Vandaag absorbeert de mallemolen van droom en daad stilzwijgend elk hooggestemd rekwest en fluit je, postgevat aan zulke magistrale patrijspoort, als een mistroostig gebekt vogeltje lukraak naar het ijle. Ook alle laus weerkaatst genadeloos in een allesverzengend onpeilbaar niets. Ellschots altijddurende wetten en praktische bezwaren bruusk terzijde gelaten, ritselen we ons vol frisse tegenzin tussen het roodfluwelen, nu toch ferm warrige pluche. Loffelijk de schone, ware solidariteit bezingend, deze eersteling van de florissante meidoorntak, volslagen vrank en optimistisch. Op je honger blijven hoeft verre van lang. Opgelucht respireren lukt morgen alweer. Hoezee. Dan zijn ze andermaal voor jou, de krenten in de pap. Dames en Heren, waai dus verder bezonken binnen op ons drassig erf. Best voor de klok enen slaat. Doe dat ongeacht met lach en wimpel, blozend in cadans, ingetogen doch sprankelend. Wals de dans der onschuld. Tokkel een weemoedige tango. Sla eclectisch beheerst aan ’t jammen. Of schitter simpelweg in afwezigheid, zelfs indien ‘le nouveau vin’, waar je zo verslingerd aan bent, arriveert. We richten allerminst een beschuldigende vinger. Je krijgt waarlijk helemaal de vrije hand, carte blanche zoals dat chiquer heet. Maar evoqueer liefst geen extravagante volkskaravaan, overmoedige grande armée noch losbandig dwarse strooptocht. Wacht daarvoor op z’n zachtst tot de storm geluwd is en alles min of meer sporadisch terug op vertrouwde leest geschoeid. Dan kunnen hunkerig woekerende wensdromen weerom tastbaar vogelvrij verklaard en overrompelende ervaringen in frivole chaos ontstoken.

Voor je ’t vergeet… Heroïsch vertier en omnivorisch gejoel slaan finaal heerlijk terug. Wellevend gretig. Na het optrekken van die onhebbelijk larmoyante kruitdampen. Hoor de prangend verlangende lokroep van verrukking reeds om de hoek kraaien, een koorts van extatisch verlangen alluderend. Ook al valt het wachten lelijk tegen, komt de klad er van lieverlee in en ben je haast door ’t dolle heen wegens half zot op de kast gejaagd, verschalk onderwijl bij nacht en ontij kafkaiaanse wildernis en alles wat funest schots en scheef gaat binst zo’n nering met tig te geselen katten, kwelgeesten en baarlijke duivels, mitsgaders diepe malheuren.

Bivakkeer in ’t kot zoveel bij machte. Steek waar nodig een tandje bij. Pas goed op hebben en houden, enfin, knetterend haardvuur, meubels en koekoeksklok.

Veel Spartaanse, existentiële kracht, dooraderd met spirituele kalmte, beheerste passie en onverslapte discipline. Prolifereer copieus warmte. Altegader verbonden, kwistig broeder- en zusterliefde uitdragend, compleet gespeend van unheimische onverschilligheid. En avant marche.

Nog een verdiend toetje, de gewilde klap op de vuurpijl. Baart die vlammende vraag je par hasard zorgen, mordicus tot knarsetanden toe? Gooi ze doodgemoedereerd ouderwets de fax op – dat archaïsche gezoem minnend – en wij bepeinzen ootmoedig welk onversneden sjoechem we voor jou uit onze mouw schudden kunnen. Een bewuste, hedonistische keuze, de felst urgente brandjes verzilverend.

Courage!
Wij, zij, jij.

20.04.20 – Monday blues is in the house. Even geduld alsjeblieft…

De maandagblues heeft zich onovertroffen slinks heer en meester gemaakt van jouw posterijen. Alarmbellen à gogo – ze loeien volle charge – oorverdovende herrie & luidkeelse scherven bij de vleet. Niet van de poes dus. Daar sta je dan, als jut voor de haakmand. Rijzende ster Jonas opent mits wat zaligheid – storingverhelpende assistentie rept zich ter plekke – deze middag energiek de keet. Merci mille fois omdat jullie dit weinig fraais begrijpen. ‘t Beestje noemen we zonder smoes en gemakzucht wijselijk technisch overwicht tegen heug en meug.

Hou je haaks, goed volk van hier.

Update 11u20: alles is weer bij het oude. Enfin, gezien de roerige omstandigheden enigermate toch. Voel je vrij tot een – veilig omlijste – blijde intrede. Heel welkom! De hemel en zijn goden weten dat we gullie op handen dragen. ‘t Hoeft eigenlijk amper nog gezegd.

18.04.20 – Ook jouw postkantoor opent ‘s zaterdags weer de deuren.

Straight to the point ditmaal, gefavoriseerde Houten Ballekes, verstoken van overvloedig poëtisch substraat, eenvoudigweg recht voor de raap: vanaf nu krijg je opnieuw een toegeeflijke vrijgeleide tot visite ‘s zaterdags en dat volgens het tijdslot van weleer (9u30-13u). Zodoende komen we – en ‘t blijkt broodnodig, dus volmondig ja! – ook tegemoet aan die dappere Helden die op weekdagen druk in de weer zijn, onversaagd arbeid plegen als je ’t ons vraagt, waardoor hun doordeweekse sprint naar de vertrouwde posterijen vooraf al vergeefse moeite is. Met veel graagte!

Mogen we evenwel braaf verzoeken het aantal retourpakken vandaag te sabelen, zodat onze publiekszaal niet kopje onder dreigt te gaan in een ongebreidelde woestenij van volumineus karton? ‘t Spel in de soep laten draaien staat slordig, niet? Op zaterdag voeren we namelijk een onemanshow op. Acuutste verzuchtingen depannerend zo je ‘t noemen kunt. Liefst een aan banden gelegde poeha-carrousel derhalve. Van maandag tot vrijdag ontmoet je een tandem helpende handen. Da’s praktischer.

Graag eveneens een geëngageerde opvolging van alle maatregelen die actueel noodzakelijkerwijs in de mode zijn en waarmee men ons terecht gestaag om de oren slaat. In casu ter herinnering want af en toe valt het hélas triste mais vrai toch op een ferm koude steen: creëer altijd voldoende afstand (minimum anderhalve meter), eerbiedig het uitgestippeld & bewegwijzerd parcours van korrel tot borrel, met maximaal 5 klanten simultaan binnen de muren én zonder belemmering van passages, va-et-viens. Betaal bij voorkeur via bancontact, ontzie ergo handje contantje. Anticipeer door een goede voorbereiding aan de dag te leggen (afwezigheidsberichten voorzien van naam, handtekening en desgevallend IK-nummer bij wijze van voorbeeld). Benut onze website & applicaties. Alvast warme dank voor je gewaardeerde solidariteit. En eeuwig welkom. Jawel!

Hou het kloekmoedig goed.
Maak van saamhorigheid geen hol, gratuit vat, maar doe ‘t edel woord alle eer aan.
’t Komt ten langen leste prima op z’n pootjes terecht.

Zeemzoet weekend met puntige weerhaakjes. D’r valt goud uit de hemel. Zonneschijn schijnt nakend.

bpost-getrouwen op post & en route,
verbindend én maatschappelijk relevant.

11.04.20 – Het zoete nietsdoen. ‘t Gebeurt bij ons ditmaal op zaterdag, zondag & maandag. Daags daarna staat de boog weer gespannen. Veilig welkom mits noodzakelijk. Voor nu: vermakelijk Paasweekend.

Voorwaar inschikkelijk neen, gracieuze fine fleur van Merchtem en ommelanden. Wij laten ze hoegenaamd niet vieren, de navenant rigoureuze teugels, zoals die boer op de bok overigens wel loom deed. No hallelujahs. Daarvoor is de epoque allesbehalve rijp. Ook al verwijl je meestal nonchalant onbezonnen, ’t weze nu geen ure waarin superbia en apathie, averechtse tolerantie en steilorigheid welig misplaatst tieren mogen. Velerlei bonte konsoorten meegerekend. Ofschoon dat ons anders insgelijks rekkenwijd wee maakt, mateloos misselijk stoort. Verdraaid ja. We hebben er alle baat bij, lotsverbonden solidair. Punt aan de lijn.

Ondergetekenden rusten drie dagen lang schaamteloos op hun lauweren. Het dolce far niente tegemoet. Bedachtzaam (on)gedwongen onthaasten en onthechten, laidback gas terugnemen in de Heimat, gelijk dat somtijds dunkt. Je moet het ook eens beproeven. Vrijelijk. Want de motor sputtert, even toch. Herrijzen zullen we alleszins. In vol ornaat opgewekt, gereanimeerd als het ware uit onze as. Als energieke feniksen van onder ’t stof krabbelend, om herschapen weerom breideloos van hakkiedou te geven. Dinsdagmorgen warempel reeds. Welkom terug dan in ’t circus van groteske weelderigheid. Je behaaglijke narren hebben lustig corvee met hun eigengereide truken van de foor én voeren altegader graag richting skylines van opperste verrukking. Lachen, gieren, brullen, inderdaad. Je kent ze ongetwijfeld, zulke onbesuisde troeven. Vermaledijd door de één wellicht, bejubeld door de ander. Alleszins met permissie talend naar jóuw hoffelijkheid. Mits securiteit behoedzaam dirigeert natuurlijk. Op tel en sprong de acuutste nood lenigen, zo het te begrijpen valt. Ditmaal liefst zonder uitzinnige zoete invallen, wars dus van dolgedraaide meutes en awoertconcerten. Gedoseerd, ‘t spreekt. Later dwingt ons wel tot een rituele, zinnenprikkelende vreugdedans bij voorgewende rozengeur en maneschijn. Ontspring gerust parmantig dat mallotig ballet ingeval gegeneerd. We schenken stante pede vergiffenis. Soit.

Aan jullie allen:
Flink zijn. Op de tanden bijten. Volmondig doen!
Wees content waar het kan. Carrément.
Zonder amper verzuurde reflex.
Glimlach, een ommekeer anticiperend.
Het zweet des aanschijns.
Humor houdt op de been.
Enne… never break the chain.

Asem. Hoe bedwelmend vreemd voorts.
Hou grip. Beteugel kranig manifeste corona-moeheid.
Onthou bovendien: jezelf zo nu en dan ongegeneerd door de mangel halen, werkt ronduit bevrijdend.

Als bonus op de koop toe een fel lichtpunt aan de einder. Onze gerehabiliteerde zaterdagopening barst gauw los. Hoezee. Een fleurig preludium in stonden van schijnbare luwte en kwansuis wezenlijke stilte? Stellig juist! Laat het je allerminst duizelen – niks verbrodden graag – maar louter geestelijk inspireren.

Merci!
Yours truly,
Jonas, Tom & mezelf,
‘t exquise keur postbodes & chauffeurs a priori.

31.03.20

Aan onze verantwoorde passanten: de betaalterminal reveleert hier & nu onhebbelijke kuren, steekt gelijk een venijnige schobbejak spartaanse stokken in de wielen. Contactloos afrekenen (tot €25) maakt mazzel, pinnen allerminst. Handje contantje – hoewel dat op de keper beschouwd te ontzien valt – goeddunken we voor even ter reddingsboei bij wijze van vitaliserende steen des aanstoots. Beste dank. Keep it safe!

Update 18u: geen vuiltje meer aan de lucht. Schamele kommer & kwel heeft plaats geruimd voor een convenabel herstel. Weerom welkom, bancontact!

23.03.20

Postgerelateerde vragen? Shoot! Wij proberen op afstand ongedistantieerd een gepast antwoord te formuleren. De zeden verzachtend. Met graagte!
#wearebpost #socialdistancing #koestersolidariteit #draagzorgvanuitjehart

19.03.20 – Tijdelijke reductie van onze openingsuren: op dinsdag & donderdag tot 17u (i.p.v. 19u), identiek m.a.w. aan dagen zonder laatavondvrijgeleide. ‘s Zaterdags slotvast.

Ook wij werpen de handdoek niet in de ring, geliefde Merchtemaar. bpost blijft op post (Retail evenzo Mail) wegens zijn maatschappelijke & verbindende missie – ge snapt het best. Neem weliswaar akte van een minuscule inkrimping van onze openingstijden. Ad hoc negotium. Gezien de onbehaaglijke constellatie. Omzeil je bezoek indien allerminst acuut. Wik en weeg afdoend. Bijt door de oranjebittere pil heen. Ten gunste van ‘t aller welzijn. Elkander blij, joviaal weerzien lukt later. Vermeiend. Uitgelaten. Succulent. ‘t Genot savourerend. Succulent zonder voorgaande. En grande masse. Zijt maar zeker. De dag dat het dartelende oproer terug kraait.
Courage aan allen! Altegader maakt sterk!

Mateloos achting voor het onverdroten doorgaan – hier én daar. In de bres springend. Tout court. Desondanks. De loftrompet steken we warm over zij die (eerstelijns) ten strijde trekken en volijverig met lijf & leden ‘t lamzalig virus bekampen trachten. Bravo! Ça c’est très chique. Merci helden! Mille fois.

Waak. Hou het veilig, fit, monter, moedig goed.
Bezonnen. Humaan. Altruïstisch. Positief.
Soigneer. Zelve. Rondom alom.
Spreek tot de verbeelding. Boetseer diepgevoelde gebaren. Zoek inventief soelaas. Verwonder. Bewonder.
Leven bij gratie van.
Mét een hart. Jouw hart. Malkanders hart.
Eendrachtig.
Je t’embrasse!

#wearebpost #tousensemblecontracorona #koestersolidariteit #hoedjeafvoorzorgdragenden #optimismeiseenmoreleplicht

16.03.20 -Wees welkom! Hou voldoende afstand. Eerbiedig het uitgestippeld & bewegwijzerd hinkelparcours. Maximaal 5 klanten simultaan in de publiekszaal. Betaal via bancontact, ontzie waar mogelijk dus baar geld. Anticipeer door een goede voorbereiding te presenteren. Benut onze bpost-site & apps. Warme dank voor de solidariteit!

Weinig prozaïsch gekunstel ditmaal aangezien uitzonderlijke omstandigheden nu eenmaal nopen tot buitengewone maatregelen, lieve Merchtemnaar. Dat begrijp je zeker wel. ’t Is ten bate van ‘t kostbaar welzijn.

Ook wij, volbloed bpost-ambassadeurs, blijven (tentatief) ons maatschappelijk engagement vervullen en – eendrachtig omzwachteld – elke postale én bancaire dienstverlening waarborgen. Zo goed en zo kwaad het kan welteverstaan, een scheut behendig koorddansen – spreekwoordelijk beschouwd – inbegrepen.

Gezondheid primeert immer. ‘t Behoeft allerminst betoog. ’t Ligt ronduit voor de hand. Tastbaar haast. Met meer dan aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zelfs. Stelliger trouwens in beroerde, confuse, niet soepel bij de lurven te grijpen turbulente stonden als deze, die haast spontaan lijken te ontbolsteren tot lange ogenblikken van (on)gedwongen obligaat onthaasten, mijlenver weggebonjourd van de jachtigheid van alledag. Verschanst gelijk een gefossilliseerde vlinder onder een glazen stolp. Incrustaties van tendentieus onbehagen, tegen wil & dank misschien, als wrakhout bovendrijvend. Desalniettemin o-zo-cruciaal, ook al gaat daardoor ’t sociaal gewemel provisoir op de schop. Een immersieve drooglegging per se.

Je blijft sowieso gegeerd als onze gelauwerde invité. We vragen je wel tijdens je (pragmatisch, gefundeerd!) bezoek verantwoordelijkheidsbesef aan de dag te leggen. ‘t Spreekt voor zich. Wees dus zo goed dezelfde wezenlijke directieven als elders in ’t allerhoogste vaandel te dragen. Voldoende afstand creëren (om onvergeeflijke wildgroei in ‘t microkosmisch kluwen in de kiem te smoren, ligt de limiet op max. 5 man/vrouw simultaan intra muros) en liefst via bancontact betalen (ontzie handje contantje). ’t Hoort zodanig. Mogen we je ook verzoeken reeds de nodige voorbereidende acties naar het invullen van afwezigheidsberichten en borderellen toe te behartigen? Benut desgevallend onze bpost-site & apps. Oeverloze dank, dat wordt zowaar je deel.

Onze postbodes trotseren ten andere eveneens de virale storm en gaan nog altijd de boer op. Alle hens aan dek tomeloos geestdriftig. Gun hen ruimte (minimum 1,5 meter) bij hun olijke passages & sta toe dat ze in jouw naam handtekenen.

Men moet de schapen scheren al naar ze wol hebben. Daarom, adieu wankelmoedig getalm. Kieper nihilistisch je-m’en-foutisme, gebrekkige nonchalance en rebelse ritmes onbaatzuchtig overboord. Wees geen narcistische Icarus. Laat plat opportunisme en degoutante zelfgenoegzaamheid verre van triomferen. Verban elke tegendraadse, koppige en eigenwijze oprisping naar de diepste kerker. Laat nodeloos gemekker op een koude steen vallen, evenals misplaatste stuiptrekkingen van hoongelach. Alleen samen kunnen we corona het hoofd bieden, deze pandemie naar de kroon steken. Door ongebreidelde burgerzin te cultiveren, altruïsme volkomen te doen prevaleren. Draag malkander een warm, saamhorig hart toe, tjokvol respect en deernis. Merci!

En wees gerust, na de zondvloed zetten we bij wijze van uitbundige wedergeboorte een schone bonte avond op touw om de wervelende solidariteit in ’t gebuurte verder aan te kweken (heel vrij ontleend aan Hugo Claus’ ‘Het Verdriet van België’). Want zoals het handje thuis tost, tost het nergens.

Tous ensemble.
Hou je taai & moedig.
Belichaam responsabiliteit.
Soigneer jezelf & ergo mensen rondom.
Verzin inventief creatief soelaas.
Je t’embrasse!

(En passant, ik heb geen hoge pet op van hokjesdenken. Heden treed ik dat ad hoc maar wat graag met voeten.)

Update 21u30: Wij consolideren onze gastvrije werking in weerwil van de actuele ontwikkelingen. Onverdeeld tot je dienst dus tijdens de gebruikelijke openingsuren (behalve op zaterdag). Huldig evenwel ‘t gezond verstand. Wik & weeg afdoend. Passeer geenszins onbezonnen, maar integendeel louter verantwoord vanwege essentieel. Ontwijk wanneer niet urgent. Het plafond is verlaagd tot 5 klanten gelijktijdig binnen de kantoormuren. bpost op post, z’n bescheiden rol belichamend, that’s for sure. Be careful! Tot weldra – liefst na de kwelling. Massa’s achting bovendien voor zij die onversaagd ten strijde trekken en met lijf & leden corona trachten te bekampen. Merci helden!

13.03.20 – Gezondheid blijft primordiaal. Geen blijde intrede dus op zaterdag 14 maart. Maandag is alles tot nader order weer bij ‘t oude – in de best mogelijke vorm wel te verstaan. Draag zorg voor jezelf & elkander.

Communicatie en plus, gewaardeerde mensen, want dit heet namelijk kort op de bal spelen. Jouw postbode vandaag ei zo na gemist? Geen wankele wenteling in zelfbeklag noch furieuze erupties en evenmin klinkklare vertwijfeling alsjeblieft, want helemaal uitzonderlijk zorgen jouw Merchtemse Posterijen voor de alomtegenwoordigheid in ‘t kantoor van elke geaviseerde zending (P&R) van vandaag – met ingang van 15u stipt. Een ad hoc-dienstverlening, je franco aangeboden door onzentwege omdat we hoegenaamd niet tegendraads willen zijn. Nood breekt nu eenmaal wet. Fur à mesure à la tête du client, weet je. Kruissnelheid & vingervlug beschouwen we als baarlijke troeven. Welkom tot 17u. Koester een warm, solidair hart! Inspireer, verwonder & bewonder. Laat paniek & cynisme allerminst de boventoon voeren. Viseer bovenal positiviteit. Take care! Hou het fit & monter.

05.03.20

Een simpele, eigengereide touch doet de nummering van jouw pakjes voortaan helemaal passen in de beoogde huisstijl van bpost Merchtem. Naadloos zoals ‘t muiltje van Assepoes bij wijze van spreken. Verschil manifesteert zich soms in luttele accenten, en route de parcours aangestreken. Welgekomen maal drie!

03.03.20

Trouwe Merchtemnaar, de maandagblues houdt jouw postkantoor buiten onze wil om in de ban. Voor heel even in summiere mate toch. Een technisch mankement is onverdroten spelbreker bij cashtransacties. Laat dat alleszins jouw plezier niet vergallen. Het euvel wordt momenteel opgelapt dankzij een adequate interventieploeg & vrolijke Kris doet een tour de force om ook deze maandag met kleurrijke penseelstreken te borstelen. Merci dat je ‘t begrijpt. Welkom!

Update 10u50: contant weer op de rails!

27.02.20 – Geen ‘Sesam, open u!’ op vrijdag 28 februari. Daags nadien (de schrikkeldag) heet naar ‘t schijnt in blij weerzien te zijn want wederom ontbrande toortsen.

Kunstmatig achter slot en grendel verschanst alsof we onthutst een invasie van denkbeeldige Hunnen duchten. Ons rocambolesk lot voor morgen, ‘t is gedwee beschoren. Geen vrijgeleide ditmaal tot excessief gejubel, geschater en gezang. ’t Broeierig oppernirwana – ergens schemerig tussen hemel & aarde – waant zich nadrukkelijk gesloten. Met een mismoedig kluitje sturen we je ’t dorre riet in. Ongegeneerd, zonder verpinken. Acute postale nood lenigen? ’t Kan toch geheid. Heil en troost komen je tegemoet in ’t Schrijverke, ‘t alom geprezen postpunt. Jouw triviale wonden van daags voorheen kunnen gelikt op zaterdag. Dan liggen we onversneden terug op ramkoers, is alles weer in dichte vaatjes. Geen troebelen te groot noch waters te diep. Loop zonder schroom onversaagd storm. Subtiel als einzelgänger solo slim spelend, wars van misbaar, of kwistig als een onbesuisde kudde de trog bestierend, licht muitend, elke nuance terzijde gelaten. Maak zelf troef, posteer je pal in de schijnwerper, steel de show. ’t Is gepermitteerd tijdens ’t vermeien in een baldadige kanonnade van wilde weelde. Treed nader altegader, waarde dorpelingen van Merchtem & ommelanden. Heel welkom!

Wordt vervolgd met oudere passages…